Regulamin Sklepu i Aplikacji

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I APLIKACJI

Załączniki:

Podmiotem prowadzącym Sklep za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.pierwszesmaki.pl oraz Aplikację pierwszesmaki jest Aleksandra Biały prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Biały, ul. Kłokoczycka 200, 51-376 Wrocław, NIP: 8951908275, REGON: 383628374, adres poczty elektronicznej: kontakt@pierwszesmaki.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki dostępu i korzystania ze Strony Internetowej dostępnej pod adresem: www.pierwszesmaki.pl oraz z Aplikacji pierwszesmaki.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, niemniej bez akceptacji Regulaminu nie jest możliwe korzystanie ze Strony Internetowej i Aplikacji w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
 4. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących, jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Aplikacji, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży.
 5. W przypadku niewyrażenia zgody na którekolwiek z zasad określonych w Regulaminie należy zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej i Aplikacji i natychmiast ją opuścić.
 6. Dostęp do Strony Internetowej oraz Aplikacji wymaga posiadania urządzenia umożliwiającego połączenie się z siecią Internet (każdorazowe korzystanie wymaga bieżącego dostępu do sieci Internet).
 7. W zakresie korzystania z Strony Internetowej w wersji mobilnej, konieczne jest posiadanie urządzenia działającego w oparciu o system operacyjny Android (od wersji najnowszej do 5.0) albo IOS (od wersji najnowszej do IOS 12.4)
 8. W zakresie korzystania z Strony Internetowej w wersji internetowej Klient powinien posiadać funkcjonalną i aktualną przeglądarkę internetową dla sprawnego działania Strony Internetowej (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, itp.).
 1. DEFINICJE
 2. APLIKACJA – zewnętrzne oprogramowanie na urządzenie mobilne, oferowane w ramach platformy Google Play, App Store lub innej, pozwalające na korzystanie z Usług wraz z możliwością dostępu do nich poprzez Stronę Internetową pod adresem www.pierwszesmaki.pl bez konieczności uruchamiania przeglądarki internetowej.
 3. CENA– kwota, którą Klient zobowiązuje się uiścić na rzecz Sprzedawcy w zamian za przeniesienie własności Produktu na Klienta lub dostarczenie treści cyfrowych i udzielenia licencji przez Sprzedawcy na rzecz Klienta (w przypadku Produktu elektronicznego). Cena Produktu podana w Aplikacji lub na Stronie Internetowej jest wyrażona w walucie polskiej oraz jest ceną brutto, tzn. uwzgledniającą wszelkie obowiązujące podatki. Cena nie zawiera kosztów Dostawy.
 4. DOSTAWA – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu transportu.
 5. DOWÓD ZAKUPUfaktura[PS2] , rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 6. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. FORMULARZ REJESTRACJI –Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę w postaci formularza elektronicznego udostępnionego na Stronie Internetowej oraz w Aplikacji, za pomocą którego, Klient tworzy swoje indywidualne Konto poprzez podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres: kraj, kod pocztowy, miasto, ulica wraz z numerem domu/lokalu oraz numer telefonu kontaktowego. [PS3] 
 8. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. KLIENT– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usług Elektronicznych.
 10. KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. KONTO – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę w Sklepie, która zostaje zabezpieczona loginem oraz hasłem ustalonymi indywidualnie przez Klienta, stanowiąca zbiór danych w systemie teleinformatycznym oraz umożliwiająca gromadzenie i dostęp do danych wprowadzonych przez Klienta, w tym danych o dotychczas złożonych przez Klienta Zamówieniach statusie aktualnie złożonych Zamówień czy korzystaniu z Subskrypcji Produktu.
 12. KOSZYK – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyboru Klienta.
 13. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach w Sklepie, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta.
 14. POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument, określający zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych Klientów oraz zasady zbierania i przetwarzania tzw. ciasteczek (Cookies).
 15. PRODUKT – produkt dostępny w Sklepie (zarówno produkt stanowiący rzecz ruchomą, będący produktem fizycznym jak i produkt elektroniczny np. ebook) mogący stanowić przedmiot Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Produktów elektronicznych zawieranej między Sprzedawcą a Klientem.
 16. PRZEDSIĘBIORCA – podmiot zawierający umowę ze Sprzedawcą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 17. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
 18. REGULAMIN – dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu, tj. Strony Internetowej oraz Aplikacji .
 19. SKLEP– Platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej oraz Aplikacji.
 20. STRONA INTERNETOWA– witryna pod adresem www.pierwszesmaki.pl. umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
 21. SPRZEDAWCA – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Biały wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8951908275   REGON 383628374.
 22. UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta treści cyfrowych (np. ebooka) za zapłatą Ceny.
 23. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawierana na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów oraz w odpowiednim zakresie w przypadku Przedsiębiorców na prawach konsumenta i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego w przypadku Przedsiębiorców, w tym Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowych.
 24. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 25. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Umową Sprzedaży.
 26. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE
 2. Sklep umożliwia Klientom korzystanie w sposób nieodpłatny z usług elektronicznych w postaci: Konto, Formularz Rejestracji, Formularz Zamówienia, Formularz kontaktowy, Newsletter.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług Elektronicznych i ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, w tym w szczególności do:  
 4. poszanowania praw Sprzedawcy i osób trzecich, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej;
 5. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 6. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
 7. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 8. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę, Klient może kierować za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres: kontakt@pierwszesmaki.pl, a także drogą pisemną na adres: ul. Kłokoczycka 200, 51-376 Wrocław.
 10. Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 11. Dostęp do Strony Internetowej wymaga dostępu do sieci Internet (każdorazowe korzystanie z Usług wymaga bieżącego dostępu do sieci Internet) oraz posiadania skrzynki pocztowej e-mail. Klient powinien posiadać funkcjonalną i aktualna przeglądarkę internetową dla sprawnego działania Serwisu (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, itp.). Warunki dostępu do Aplikacji określa pkt. IV Regulaminu.
 12. Klient może zapoznać się z produktami oferowanymi przez Sprzedawcę, bez konieczności zakładania Konta w Sklepie. Złożenie zamówienia przez Klienta możliwe jest po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. Jeżeli jednak Klient zdecyduje się na skorzystanie z Subskrypcji, koniecznym jest wówczas założenie przez Klienta Konta.
 13. W celu skorzystania z Subskrypcji Produktu konieczna jest rejestracja Klienta poprzez założenie Konta.
 14. W celu skorzystania z nieodpłatnej, świadczonej przez czas nieokreślony Usługi Elektronicznej w postaci Konta, Klient zostanie poproszony o wypełnienie Formularza Rejestracji. Klient powinien także ustalić indywidualne hasło, za pomocą którego będzie logował się do swojego Konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Klient ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i chronienia go przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient może posiadać tylko jedno Konto przypisane do jednego adresu e-mail.
 15. Konto umożliwia Klientowi wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy, składanie Zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych, tworzenie listy zakupów, przeglądanie historii Zamówień, statusu aktualnie złożonych Zamówień, statusu płatności, a także zamówienie i rezygnację z zamówienia Newslettera. Klient może także z poziomu Konta zarządzać swoimi Subskrypcjami.
 16. Klient oświadcza, że dane podane w Formularzu Rejestracji są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 17. Zakończenie korzystania z Usługi Elektronicznej w postaci Formularza Zamówienia następuje najpóźniej w momencie złożenia Zamówienia. Po zakończeniu procesu Zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zostanie automatycznie wysłane potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 18. Za wyrażoną przez siebie zgodą Klient może skorzystać również z Usługi Elektronicznej w postaci Newslettera. W tym celu może podać swój adres poczty elektronicznej w Sklepie.
 19. Newsletter jest nieodpłatną Usługą Elektroniczną świadczoną przez czas nieokreślony, a Klient ma prawo w każdym czasie zrezygnować z korzystania z niej. W celu rezygnacji z Newslettera Klient może przesłać wiadomość z odpowiednią dyspozycją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pierwszesmaki.pl, pisemnie na adres: ul. Kłokoczycka 200, 51-376 Wrocław lub klikając w link „wypisz się” (lub równoznaczny) znajdujący się na samym dole w każdej wiadomości, w której przesyłany jest Newsletter.[AP4] 
 1. DZIAŁANIE APLIKACJI
 2. Aplikację można pobrać korzystając z dystrybutorów Aplikacji, tj. w ramach platformy Google Play, App Store lub innej.
 3. Z uwagi na to, że Klient uzyskuje dostęp do Aplikacji od dystrybutorów aplikacji przyznana licencja jest ograniczona do nieprzenoszalnej licencji na użytkowanie Aplikacji na urządzeniu, które wykorzystuje systemy operacyjne Apple iOS lub Android, zgodnie z zasadami użytkowania określonymi także w warunkach korzystania u danego dystrybutora aplikacji.
 4. Dostęp do Aplikacji i korzystanie z Usług dostępne jest dla każdego, kto ukończył 18 rok życia.
 5. Korzystanie z Usługi płatnej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży oraz Umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych dostępne jest dla każdego, kto ukończył 18 rok życia.
 6. Dostęp do Aplikacji wymaga posiadania zainstalowanej i aktywnej Aplikacji, jak również możliwości połączenia się z siecią Internet (każdorazowe korzystanie z Usług wymaga bieżącego dostępu do sieci Internet), posiadania skrzynki pocztowej e-mail. W zakresie korzystania z Aplikacji w wersji mobilnej, konieczne jest posiadanie urządzenia działającego w oparciu o system operacyjny Android (od wersji najnowszej do 5.0) lub IOS (od wersji najnowszej do IOS 12.4).
 7. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji może wymagać zaakceptowania i spełnienia regulaminów innych usługodawców, którzy współpracują ze Sprzedawcą a z których usług chce korzystać Klient.
 8. Założenie Konta wymaga Rejestracji za pośrednictwem Aplikacji lub Strony Internetowej. W celu Rejestracji należy wypełnić Formularz Rejestracyjny podając swój adres e-mail oraz hasło. Podany przez Klienta adres e-mail zostanie wykorzystany jako login, a hasło będzie zabezpieczało dostęp do Konta. 
 9. Dostęp do Konta Klient uzyskuje po zalogowaniu w Aplikacji lub Strony Internetowej tzn. po podaniu loginu, będącego adresem e-mail wskazanym przy Rejestracji i hasła zabezpieczającego dostęp do Konta. 
 10. Korzystanie z Kont innych Użytkowników lub udostępnianie Konta osobom trzecim stanowi naruszenie zasad Regulaminu i jest zabronione.
 11. Klient może w każdej chwili usunąć Konto za pomocą opcji do tego służącej w ustawieniach Aplikacji.
 • WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 • W ramach Sklepu Internetowego i Aplikacji na zasadach określonych w Regulaminie, możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży.
 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 • Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu może zostać dokonane w następujący sposób:
 • Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do Formularza Zamówienia
 • Klient posiadający Konto potwierdza w Formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Klient, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić Formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy Sprzedaży. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer budynku/lokalu /mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor Produktu, miejsce i sposób Dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
 • Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów Dostawy oraz sposoby zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w Formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży;
 • Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu (przycisk: „Kupuję i płacę”).
 • w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
 • Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości dotyczącej złożenia Zamówienia.
 • Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje po zaksięgowaniu Płatności Klienta na koncie Sprzedawcy lub operatora płatności. W sytuacji, gdy płatność nie została dokonana w ciągu 24 godzin, Zamówienie uważa się za wycofane, a gdy Sprzedawca w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia potwierdził już przyjęcie Zamówienia – Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu.
 • W odniesieniu do Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych obejmującego treści cyfrowe Klient wyraża zgodę na natychmiastowe spełnienie świadczenia i dostarczenie treści cyfrowej oraz przyjmuje do wiadomości, że wraz z ich dostarczeniem utraci prawo odstąpienia od umowy. Klient nie może odstąpić od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, jeżeli treść cyfrowa jest dostarczana w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności treści cyfrowej z umową jest nieistotny.
 • W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych Produktów nie zostaje zawarta, a niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni Sprzedawca zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.
 • Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług.
 • Promocje obowiązujące w Stronie Internetowej i Aplikacji nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.
 • Sprzedawca może dokonywać zmian Cen Produktów, wprowadzać nowe Produkty do oferty w Sklepie, a także przeprowadzać akcje promocyjne. Zmiana Ceny, dokonana przez Sprzedawcę nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany Ceny.
 • SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 • Sprzedawca udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.
 • Możliwe aktualne sposoby płatności określone są każdorazowo w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  • Realizacja płatności  na Stronie Internetowej odbywa się z wykorzystaniem  płatności elektronicznych za pośrednictwem systemu szybkiej płatności online (płatność online) (Przelewy24, PayPal, PayPo)
 • Realizacja płatności w Aplikacji odbywa się poprzez wykorzystywanie płatności partnerskich w obrębie usług Apple oraz Google, więcej informacji o warunkach i zasadach płatności można znaleźć pod poniższymi adresami:
  • https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10281818?hl=en
 • Klient przed dokonaniem płatności za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy, zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez zewnętrznego usługodawcę.
 • W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności w formie wiadomość e-mail.
 • Nieuiszczenie płatności w przypadku płatności elektronicznej albo płatności kartą płatniczą – w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia, spowoduje brak złożenia Zamówienia zgodnie z pkt. V.5 powyżej.
 • W przypadku możliwości wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, bądź odmowa uiszczenia Ceny skutkuje rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.
 • W przypadku, gdy Klient wybrał płatność z góry i ją uiścił, brak odbioru Produktu w wyznaczonym terminie stanowi warunek rozwiązujący Umowę Sprzedaży – w takiej sytuacji Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną płatność niezwłocznie po otrzymaniu Produktu.
 • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta, z której dokonano uprzednio płatności.
 • KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU ORAZ SUBSKRYPCJA PRODUKTU
 • [AP5] 
 • Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane każdorazowo w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dostarczenie Produktów zawierających treści cyfrowe odbywa się poprzez Internet i jest bezpłatne.
 • [AP6]  Naliczone opłaty nie podlegają zwrotowi. 
 • Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin Dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.
 • Czas przygotowania Zamówienia wynosi do 14 Dni Roboczych[PS7] , chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
 • Czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy Dostawy. Za czas doręczenia Produktu za który Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 • REKLAMACJA PRODUKTU
 • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny.
 • Produkty prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 • Reklamacja może zostać złożona przez Klienta np. na adres mailowy: kontakt@pierwszesmaki.pl.[AP8] 
 • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, w razie braku zgodności Produktu z Umową, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Produktu Klientowi.
 • Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Klient może zażądać doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta informacje dotyczące Produktu i Zamówienia, opis i data powstania wady Produktu oraz żądanie Klienta. Klient zobowiązany jest również do przekazania oryginału lub kopii Dowodu Zakupu albo innego dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanego Produktu.
 • Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz wartość Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży.
 • Sprzedawca doprowadza Produkt do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży. Sprzedawca doprowadzi Produkt do zgodności z Umową Sprzedaży bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 • Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Sprzedawca może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:
  • doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  • Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży,
  • brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową Sprzedaży,
  • brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony,
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta,
 • Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży. Jeżeli Umowa Sprzedaży stanowi, że Produkt jest dostarczany w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Produkt pozostawał niezgodny z Umową Sprzedaży.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub obniżeniu Ceny. Przepisu poprzedzającego nie stosuje się do płatności za pośrednictwem dystrybutora Aplikacji w ramach platformy Google Play, App Store lub innej, ze względu na odrębny sposób zwrotów, który funkcjonuje u tego Dystrybutora. Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności, aby zapewnić Klientom ich prawa, jednak nie może mieć bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie tego sposobu płatności i zwrotów.
 • Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Produktów na podstawie Umowy Sprzedaży, Klient może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Postanowienia niniejszego Punktu Regulaminu nie mają zastosowania do Klientów będących Przedsiębiorcami.
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia lub jego otrzymania.
 3. Powyższe nie dotyczy Umowy Sprzedaży, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są treści cyfrowe w ramach Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, Klient potwierdza, że jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.
 5. Do zachowania terminu wystarczy złożenie Sprzedawcy przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone np.:
 6. pisemnie na adres: ul. Kłokoczycka 200, 51-376 Wrocław;
 7. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pierwszesmaki.pl
 8. [PS9] 
 9. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
 10. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 12. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 13. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonych przez Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, z uwagi na to, że Sprzedawca nie obsługuje już określonego sposobu płatności, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Konsumenta.
 15. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 16. W przypadku, gdy zwrot płatności ma nastąpić na rachunek bankowy Konsumenta, sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta, a w przypadku braku wskazania przez Konsumenta rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy, z użyciem którego Konsument uiścił płatność w związku z Umową Sprzedaży, od której odstępuje.
 17. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Kłokoczycka 200, 51-376 Wrocław.[AP10] 
 18. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach działalności Sprzedawcy, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
 19. Rozszerzone prawo odstąpienia przysługuje Konsumentowi wyłącznie w stosunku do Produktów kompletnych, nieuszkodzonych i nieużywanych, posiadających wszystkie metki i elementy zabezpieczające, które umieszczone były na Produkcie w chwili jego objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Konsument traci Rozszerzone prawo odstąpienia w przypadku skorzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 20. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez sprzedawcę od Konsumenta.
 21. Z zastrzeżeniem powyższych punktów, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w odniesieniu do umów:
 22. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 23. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 24. w których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 25. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • LICENCJA
 • Wszelkie prawa do Strony Internetowej i Aplikacji, w tym do różnych ich funkcjonalności, w całości i we fragmentach, w szczególności do elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących Stronę Internetową i Aplikację, w tym prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz wszelkie wymagane w danej sytuacji prawa pochodne (licencje) przysługują Sprzedawcy.
 • Z chwilą pobrania Aplikacji oraz akceptacji Regulaminu przez Klienta, Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem w zakresie usług bezpłatnych i usług płatnych określonych w Regulaminie. Licencja jest nieprzenoszalna i zostaje udzielona na czas korzystania przez Klienta z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 • Licencja nie upoważnia Klienta do udzielania dalszych licencji.
 • Przekazywanie osobom trzecim treści zawartych na Stronie Internetowej i Aplikacji dopuszczalne jest wyłącznie przy wykorzystaniu narzędzi w nich zawartych i przeznaczonych do tego celu.
 • Klient nie jest uprawniony do działań wykraczających poza zakres Licencji, w szczególności do dekompilacji i dezasemblacji oprogramowania funkcjonującego w ramach Aplikacji ani odtwarzania jego kodu źródłowego. Klient nie posiada uprawnienia do dokonania dekompilacji lub dezasemblacji Aplikacji w celu korzystania z niej zgodnie przeznaczeniem bez wyraźnie udzielonej zgody Sprzedawcy. Zdania poprzedzające nie wyłączają postanowień bezwzględnie obowiązujących w zakresie dekompilacji lub dezasemblacji.
 • Klient nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 • W razie naruszenia przez Klienta zasad korzystania ze Strony Internetowej, Aplikacji lub warunków udzielonej Licencji, Sprzedawca będzie uprawniony do zablokowania Klientowi dostępu do Aplikacji lub Konta oraz cofnięcia udzielonej Licencji na korzystanie z Aplikacji. Powyższe nie uchybia prawu Sprzedawcy do podjęcia innych stosownych i prawem przewidzianych działań w związku z dokonanym naruszeniem.
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedawca szanuje w pełni prywatność Klienta. Szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych informacji, jak również sytuacji, w których Sprzedawca może je ujawniać, znajdują się w zakładce Polityka Prywatności. Korzystanie ze Strony Internetowej i Aplikacji jest równoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności oraz zapoznaniem się z jej treścią.

 • ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH ORAZ ZMIANA REGULAMINU
 • Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie Regulaminu z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako:
 • zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 • zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 • Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie Usług Elektronicznych lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie Regulaminu za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu (w tym za pośrednictwem Aplikacji) oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji treści Regulaminu, w dowolnym momencie obowiązywania, zamieszczając zaktualizowaną wersję Regulaminu na Stronie Internetowej oraz w Aplikacji. 
 • Zmiana Regulaminu obowiązuje Klientów od momentu udostępnienia na Stronie Internetowej oraz w Aplikacji w zaktualizowanej wersji Regulaminu.
 • Klient ma obowiązek zapoznania się z treścią zaktualizowanego Regulaminu.
 • Dalsze korzystanie ze Strony Internetowej oraz Aplikacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zapoznaniem się z jego treścią.
 • OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 • Strona Internetowa oraz Aplikacja zawierają informacje o charakterze ogólnym. Nie mają na celu pośredniczyć w świadczeniu jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego. Przed podjęciem czynności mających wpływ na sytuację finansową lub działalność gospodarczą Klient powinien skontaktować się profesjonalnym doradcą.
 • Korzystanie z dostępnych na Stronie Internetowej lub w Aplikacji usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej lub Aplikacji w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
 • Sprzedawca nie odpowiada wobec Klienta za przerwy w dostępie do Strony Internetowej lub Aplikacji spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych.
 • Sprzedawca nie odpowiada wobec Klienta za szkody spowodowane nieprawidłowym używaniem Strony Internetowej lub Aplikacji, usunięciem, uszkodzeniem lub utratą danych przez Klienta, utratą danych po: modyfikacji danych, zablokowaniu Konta lub ograniczeniu dostępu do Strony Internetowej lub Aplikacji, usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca nie odpowiada za działania i szkody związane z siłą wyższą, utratą czegokolwiek przez Klienta w wyniku jego działania lub zaniechania lub straty wynikowe lub pośrednie lub szkody możliwe do przewidzenia lub nieprzewidzialne, oparte na roszczeniach Klienta, lub jakichkolwiek osób trzecich wynikających z naruszenia lub niewystawienia wyraźnych lub dorozumianych warunków gwarancji lub innego warunku, naruszenia kontraktu, wprowadzenia w oświadczenie, zaniedbania, innej odpowiedzialności deliktycznej, niewykorzystania jakiegokolwiek środka zaradczego w celu osiągnięcia podstawowego celu lub w inny sposób.
 • POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.Niniejszy punkt Regulaminu, nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, umowę o świadczenie Usług Elektronicznych lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWEUtrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy o świadczenie Usług drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia (trwały nośnik). Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępnia Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej lub wraz z przesyłką zawierającą Produkt. Do przesyłki może być również dołączona specyfikacja Zamówienia. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL: https://pierwszesmaki.pl/, a także w ramach Aplikacji, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny). Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

 [AP1]Wzór formularza, znajduje się w oddzielnym pliku, koniecznym będzie zmodyfikowanie strony internetowej w zakładce zwrotów z uwagi na dodanie informacji o formularzu lub dodanie treści formularza na końcu regulaminu.

 [PS2]Proszę o informację, czy będzie Pani wystawiać fv. Jeśli nie ta opcja jest do usunięcia.

Przy składaniu zamówienia na stronie www nie zauważyliśmy, nigdzie możliwość zaznaczenia opcji otrzymania faktury

 [PS3]Czy w aplikacji mobilnej pozostanie ten sam system rejestracji jak na stronie www- opis poniżej:

Aktualnie nie ma możliwości utworzenia konta bez rozpoczęcia procesu zakupowego. W procesie zakupowym – formularz zakupu jest jednocześnie formularzem rejestracji. Formularz rejestracji zazwyczaj wymaga podania tylko 3 danych: imię i nazwisko, adres-email i nr telefonu. Z uwagi, że w Pani sklepie nie ma formularza rejestracji, wskazujemy wszystkie dane, być może w przyszłości te kwestie będzie Pani zmieniać na stronie www, wówczas należy zmienić dane w regulaminie.

 [AP4]Proszę o weryfikację zapisu- czy istnieje możliwość wypisania z newslettera poprzez link.

 [AP5]Proszę o weryfikację.

 [AP6]Proszę o weryfikację czy zasady subskrypcji się zgadzają

 [PS7]Proszę o weryfikację

 [AP8]Proszę potwierdzić adres e-mail do reklamacji.

 [PS9]Aktualnie nie ma formularza odstąpienia; proszę o informację, czy taki formularz zostanie dodany do strony www; taki formularz dołączyliśmy do maila.

 [AP10]Proszę o weryfikację adres do zwrotu przesyłki

Shopping Cart