Regulamin Newslettera

REGULAMIN NEWSLETTERA (Lead Magnet)

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2021

 1. Stosowane definicje.
 1. Usługodawca Aleksandra Biały Pierwsze Smaki, Ul. Klokoczycka 200, 51-376 Wrocław,

NIP 8951908275, kontatk@pierwszesmaki.pl

 • Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych osób zawierających umowę na dostarczenie bezpłatnej treści cyfrowej (Lead Magnet) jest Usługodawca.
  • Regulamin newslettera – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady udostępnienia bezpłatnej treści cyfrowej (Lead Magnetu) w zamian za zapis do newslettera Usługodawcy lub alternatywnego zawarcia tej umowy odpłatnie.
  • Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą, zarówno Konsument, Klient, jak i Klient-Konsument, która zapisuje się do newslettera Usługodawcy w zamian za udostępnioną bezpłatnie treść lub usługę cyfrową (Lead Magnet).
  • Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail po zapisaniu się do newslettera, za uprzednią zgodą Użytkownika.
  • Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
  • Lead Magnet – treść cyfrowa lub usługa cyfrowa niezapisana na nośniku materialnym udostępniana bezpłatnie Użytkownikowi przez Usługodawcę w zamian za zapisanie się Użytkownika do newslettera Usługodawcy na zasadach określonych w Regulaminie newslettera (bezpłatny e-book do pobrania, mini-kurs online, webinar, checklista)
  • Polityka Prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
  • Konsumentpełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Usługodawcy/Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u usługodawcy/Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Usługodawcy/Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • Zgoda – dobrowolne, potwierdzające oświadczenie woli Użytkownika wyrażone w dowolnej formie, w tym poprzez zaznaczenie checkboxa z treścią zgody lub potwierdzenie subskrypcji poprzez kliknięcie w link autoryzacyjny otrzymany w wiadomości zwrotnej po zapisie do newslettera.
  • Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Reklamacja – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Usługodawcy w związku z niezgodnością Lead Magnetu z umową.
  • Środowisko cyfrowe sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Kupującego w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystania z nich.
  • Kompatybilność – współdziałanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, zazwyczaj używanym do korzystania z treści lub usługi cyfrowej, bez konieczności ich przekształcenia.
 1. Postanowienia ogólne.
 1. Usługa newslettera polega na przesyłaniu Użytkownikowi na podany przez niego podczas zapisu adres poczty elektronicznej (e-mail) przez Usługodawcę informacji elektronicznych dotyczących oferty handlowej Usługodawcy, w tym zawierających treści marketingowe i reklamowe Towarów, Produktów lub Usług oferowanych przez przedsiębiorę będącego Usługodawcą.
  1. Usługa newslettera jest bezpłatna. Użytkownik nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu dostarczenia newslettera.
  1. W przypadku gdy w zamian za zapis do newslettera Usługodawca udostępnia Użytkownikowi treść lub usługę cyfrową (Lead Magnet) dochodzi do zawarcia umowy na dostarczenie treści lub usługi cyfrowej.
  1. Użytkownik w związku z zawarciem umowy na dostarczenie treści lub usługi cyfrowej (Lead Magnet) może dokonać płatności danymi osobowymi wyrażając zgodę na zapis do newslettera Usługodawcy, a w przypadku gdy nie zgadza się na udostępnienie swoich danych w tym celu może dokonać zakupu Lead Magnetu na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu newslettera, https://pierwszesmaki.pl/regulamin/
  1. Dostarczenie treści lub usług cyfrowych (Lead Magnet) odbywa się poprzez Internet w formie elektronicznej.
  1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć treść lub usługę cyfrową (Lead Magnet) zgodnie z umową.
 1. Sposoby zawarcia umowy wg formy płatności za udostępnienie treści lub usługi cyfrowej (Lead Magnet).
 1. Użytkownik może zawrzeć z Usługodawcą umowę na dostarczenie treści lub usługi cyfrowej (Lead Magnet) poprzez zapisanie się do newslettera Usługodawcy, wyrażając zgodę na dostarczanie mu wiadomości marketingowych lub handlowych w formie elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail. Zapisanie się do newslettera Usługodawcy i udostępnienie treści lub usługi cyfrowej (Lead Magnet) Użytkownikowi będzie wówczas bezpłatne. Użytkownik w takiej sytuacji w związku z zawarciem umowy na dostarczenie mu bezpłatnej treści lub usługi cyfrowej (Lead Magnet) dokonuje płatności swoimi danymi osobowymi (imię, e-mail), które po dostarczeniu treści lub usługi cyfrowej będą wykorzystywane przez Usługodawcę na cele marketingowe związane z wysyłką newslettera do Użytkownika.
 2. Użytkownik, który nie chce zapisywać się do newslettera Usługodawcy, a tym samym nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych w celu wysyłania newslettera po dostarczeniu mu treści lub usługi cyfrowej (Lead Magnet) może dokonać zamówienia treści lub usługi cyfrowej (Lead Magnet) płacąc Usługodawcy za ich udostępnienie środkami pieniężnymi równowartość ich wartości
 3. Zawarcie umowy na bezpłatne udostępnienie treści lub usługi cyfrowej (Lead Magnet) poprzez zapis do newslettera Usługodawcy.
 1. Użytkownik może otrzymać bezpłatnie dostęp do treści lub usługi cyfrowej (Lead Magnet) poprzez zapis do newslettera Usługodawcy.
 2. Usługodawca zapewnia w tym celu formularz zapisu na newsletter (Lead Magnet) lub wyraźnie wskazany link do niego na swojej stronie internetowej.
 3. Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne.
 4. Użytkownik w celu skutecznego zapisu do newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail na formularzu zapisu, na który informacje mają być wysyłane, następnie kliknięcia przycisku „zapisz mnie” lub o równorzędnej treści, a także potwierdzenia zapoznania się z regulaminem newslettera i akceptacji jego treści, a następnie potwierdzenia subskrypcji.
 5. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Użytkownika poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.
 6. Po zapisie na newsletter Użytkownik otrzyma od Usługodawcy link do pobrania treści cyfrowej lub uruchomienia usługi cyfrowej (Lead Magnet).
 1. Zawarcie umowy na odpłatne udostępnienie treści lub usługi cyfrowej (Lead Magnet) u Usługodawcy (płatność środkami pieniężnymi).
 • Odpłatna treść lub usługa cyfrowa (Lead Magnet) jest dostępna w Sklepie Usługodawcy pod adresem
 • Użytkownik może dokonać odpłatnego zamówienia treści lub usługi cyfrowej (Lead Magnet) na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu https://pierwszesmaki.pl/regulamin/ postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 1. Użytkownik może zamówić odpłatną treść lub usługę cyfrową (Lead Magnet) kontaktując się z Usługodawcą pod adresem e-mail: kontakt@pieerwszesmaki.pl
 2. Użytkownik przed potwierdzeniem zamówienia będzie zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem newslettera i/lub Regulaminem Sklepu, a następnie do potwierdzenia w wiadomości e-mail kierowanej do Usługodawcy, że składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
 3. Użytkownik przy zamówieniu treści cyfrowej lub usługi cyfrowej (Lead Magnet), która będzie miała zostać mu udostępniona przed upływem 14-dni na ustawowe odstąpienie od umowy będzie zobowiązany do wyrażenia zgody na udostępnienie treści lub usługi cyfrowej przed upływem tego terminu, jak i potwierdzenia, że rozumie iż dostarczenie treści lub usługi cyfrowej przed upływem tego terminu wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 4. Usługodawca przekaże wówczas Użytkownikowi dane do płatności, w tym numer konta bankowego Usługodawcy, na które Użytkownik będzie zobowiązany dokonać przelewu środku pieniężnych za zamówioną odpłatnie treść lub usługę cyfrową (Lead Magnet).
 5. Po zaksięgowaniu płatności usługodawca prześle Użytkownikowi link do pobrania treści lub usługi cyfrowej (Lead Magnet) oraz dokumenty księgowe, jeśli zostaną wystawione na życzenie Użytkownika.
 • Termin realizacji.
 1. Usługodawca udostępnia niezwłocznie po zapisie na newsletter treść lub usługę cyfrową (Lead Magnet) Użytkownikowi, chyba że strony ustaliły inaczej.
 2.  Gdy umowa jest realizowana odpłatnie (zapłata środków pieniężnych) termin realizacji jest wskazany w Regulaminie Sklepu lub poprzez indywidualne uzgodnienia z Użytkownikiem, związane w szczególności z wybranym przez niego sposobem płatności.
 • Odstąpienie od umowy na dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej (Lead Magnet).
 1. Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem drogą elektroniczną na podany adres e-mail: kontakt@pierwszesmaki.pl
 4. Konsument lub Klient-Konsument może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Usługodawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Sprzedawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba, że Konsument lub Klient-Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków.
 7. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które jest on jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli łącznie:
  1. Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Klienta-Konsumenta,
  1. Konsument lub Klient-Konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  1. Konsument lub Klient-Konsument przyjął to do wiadomości,
  1. Sprzedawca przekazał Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie udzielonej przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 •  Odwołanie zgody na newsletter.
 1. Użytkownik, który dokonał płatności własnymi danymi zgadzając się na wysyłanie newslettera po dostarczeniu mu bezpłatnie treści lub usługi cyfrowej (Lead Magnet) może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych w tym celu, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed odwołaniem zgody.
 2. Użytkownik może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę na newsletter przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisz się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Usługodawcę.
 3. Użytkownik może także zwrócić się bezpośrednio do Usługodawcy w celu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie, kontaktując się z Usługodawcą na podane przez niego dane kontaktowe na stronie internetowej.
 4. Po odwołaniu zgody dane osobowe Użytkownika wykorzystywane w celu wysyłania newslettera nie będą dalej przetwarzane i zostaną usunięte przez Usługodawcę, a wiadomości handlowe i marketingowe nie będą już przesyłane przez Usługodawcę na adres e-mail Użytkownika.
 5. Dalsze przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może być możliwe wyłącznie w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora danych osobowych, Użytkownika lub osobę trzecią lub w celu spełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora danych przepisami prawa.
 • Dane osobowe Użytkownika.
 1. Administratorem danych osobowych podawanych w celu skorzystania z bezpłatnej treści lub usługi cyfrowej (Lead Magnet) i zapisania się do newslettera Usługodawcy jest Usługodawca. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania zamówionych informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail. Podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 2. Usługodawca będzie również Administratorem danych osobowych osób fizycznych, które zdecydują się na zawarcie odpłatnej umowy z Usługodawcą na udostępnienie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wówczas w celu zawarcia i realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym w celu dostarczenia treści lub usługi cyfrowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne.
 3. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. W przypadku płatności danymi osobowymi za udostępnienie treści lub usługi cyfrowej (Lead Magnet) podanie danych jest dobrowolne i wymaga aktywnej zgody Użytkownika.
 5. W przypadku zapłaty środkami pieniężnymi za udostępnienie treści lub usługi cyfrowej (Lead Magnet) podanie danych jest wymagane w celu realizacji zamówienia i prowadzenia ewidencji sprzedaży i/lub wystawienia dokumentu sprzedaży. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 6. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację umowy, wystawienie dokumentu księgowego i/lub wysyłkę newslettera.
 7. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas zapisu do newslettera lub podczas przekazania danych do zawarcia umowy odpłatnej.
 8. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
  1. w celu realizacji umów sprzedaży, jak i wystawienia dokumentów księgowych – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku  – na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  1. do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą – newsletter,
  1. w celu dochodzenia roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą – na podstawie art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
 9. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie Administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie hostingu strony www, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi księgowej i/lub obsługi zamówień, etc.
 10. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
 11. Użytkownikom przysługuje prawo:
  1. dostępu do treści danych osobowych, w tym otrzymania bezpłatnie pierwszej kopii danych osobowych,
  1. do poprawiania danych, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa),
  1. do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w celu wysyłki newslettera. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem,
  1. do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją  wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO,
  1. do przenoszenia danych (jeśli dane są przetwarzane w sposób automatyczny i odbywa się to na podstawie zgody lub umowy z osobą, której dane dotyczą),
  1. do informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.
 12. W celu realizacji prawa do informacji, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, można skontaktować się z Administratorem danych osobowych.
 13. Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO). Skarga może zostać wniesiona w formie elektronicznej lub tradycyjnej na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Wymagania techniczne dla treści cyfrowej i środowiska cyfrowego.
 1. Do korzystania z treści lub usługi cyfrowej (Lead Magnet) niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 2. urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);
 3. odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów JavaScript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej;
 4. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego;
  1. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF oraz w zależności od specyfiki wybranego Produktu do odczytu formatów, jak .EPUB, .MOBI, .docx, .xlsx, etc.
 5. Dla bezpieczeństwa korzystania z treści lub usługi cyfrowej zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Użytkownik posiadało w szczególności:
  1. aktualny program antywirusowy,
  1. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  1. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  1. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z treści lub usług cyfrowych (Lead Magnet) oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu newslettera i/lub Regulaminu Sklepu, jeśli taki Usługodawca również udostępnia w celu dokonania zakupu Lead Magnetu w innej formie niż płatność danymi osobowymi, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika nie z cech środowiska cyfrowego Użytkownika i braku jego kompatybilności.
 8. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Użytkownika do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do użytkownika treści lub usługi cyfrowej (Lead Magnet), o których Użytkownik został poinformowany przed podaniem danych w celu ich udostępnienia lub przed zamówieniem, jeśli umowa jest odpłatna.
 • Zgodność treści lub usługi cyfrowej (Lead Magnet) z umową.
 1. W przypadku niezgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej (Lead Magnet) z umową ujawnionych w terminie do 2 lat od daty dostarczenia lub udostępnienia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo żądania doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, a gdy nie da się doprowadzić do zgodności z umową lub gdy będzie to połączone z nadmiernymi trudnościami lub niemożliwe do realizacji w rozsądnym terminie, do żądania obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku niezgodności usługi cyfrowej lub treści cyfrowej z umową Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi przysługuje żądanie doprowadzenia treści lub usługi cyfrowej do zgodności z umową.
 3. Usługodawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
 4. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.
 5. Jeśli doprowadzenie do zgodności z umową nie jest możliwe lub wymaga nadmiernych kosztów po stronie Usługodawcy lub brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić treść lub usługę cyfrową do zgodności z umową lub brak zgodności z umową jest istotny to Konsument lub Klient-Konsument może zażądać obniżenia jego ceny lub odstąpienia od umowy.
 6. Dla treści i usług cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły odpowiedzialność Usługodawcy trwa przez cały okres ich dostarczania.
 7. Usługodawca rozpatrzy reklamację z tytułu niezgodności z umową w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres e-mail lub adres korespondencyjny, umożliwiając mu zapoznanie się ze stanowiskiem Usługodawcy.
 8. Usługodawca w przypadku płatności pieniężnej przez Użytkownika dokona zwrotu Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 9. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Autorskie prawa majątkowe do treści cyfrowej.
 1. Treści lub usługi cyfrowe (Lead Magnet), niezależnie od sposobu płatności przez Użytkownika (płatność danymi osobowymi lub środkami pieniężnymi) są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
 2. Autorskie prawa majątkowe do treści lub usług cyfrowych przysługują Usługodawcy lub innemu podmiotowi, z którym Usługodawca zawarł stosowne umowy, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.
 3. Prawa wyłączne do treści lub usług cyfrowych udostępnianych w ramach umowy, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
 4. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów treści lub usług cyfrowych (Lead Magnet), bez zgody Usługodawcy.
 5. Pobranie treści cyfrowej lub korzystanie usługi cyfrowej (Lead Magnet), niezależnie od formy płatności  (płatność danymi osobowymi lub środkami pieniężnymi) nie przenosi na Użytkownika autorskich praw majątkowych ani osobistych do tych treści lub usług. Użytkownik może korzystać z nich wyłącznie dla własnych potrzeb.
 6. 6.    W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do treści lub usług cyfrowych osoba, która dokonała naruszenia, ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.
 • Platforma ODR.
 1. Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegii Islandii, Liechtensteinie.
 2. Platforma ODR (Online Dispute Resolution – ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór.
 3. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 4. Złożenie skargi odbywa się tu poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
 5. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).
 • Postanowienia końcowe.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
 3. Użytkownik może uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu newslettera w każdym czasie na stronie internetowej Usługodawcy oraz sporządzić jego wydruk.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Usługodawcy.
 5. O każdej planowanej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie.
Shopping Cart